Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Overwegende, dat het wenselijk is om voor alle, door haar in het kader van haar

onderneming gesloten overeenkomst van koop, verkoop, commissie en

aanverwante overeenkomsten algemene voorwaarden te hanteren, heeft

Maatschap van Enckevort-Hendriks

Americaanseweg 43

5976 ND Kronenberg

c.q. haar rechtsopvolger(s) en/of met haar gelieerde ondernemingen; hierna te

noemen Maatschap van Enckevort-Hendriks, de navolgende Algemene

Voorwaarden vastgesteld:

VERKOOP

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

1. Op alle overeenkomsten die Maatschap van Enckevort-Hendriks sluit met derden, hierna te noemen "koper", zijn uitsluitend de navolgende voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Overeenkomsten zoals in lid 1 bedoeld omvatten verkoop, koop, commissie-en aanverwante overeenkomsten.

3. Bedingen, die van deze voorwaarden afwijken zijn uitsluitend bindend indien zij

schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 2: AANBOD, PRIJZEN

1. Al onze verkoopovereenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen in de plaats van vestiging van Maatschap van Enckevort-Hendriks, zowel voor wat betreft uitvoering als betaling. Al onze prijzen zijn in eura's (tenzij anders vermeld) en exclusief vervoerskosten.

2. Wij zijn niet gehouden een overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs die duidelijk berust op een druk- of schrijffout.

3. Tenzij door partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn opgegeven prijzen exclusief omzetbelasting.

4. Ieder aanbod is geheel vrijblijvend. De overeenkomst geldt als geheel gesloten, tenzij Maatschap van Enckevort-Hendriks onverwijld na een aanvaarding laat weten dat zij het aanbod herroept.

ARTIKEL 3: PLAATS EN WIJZE VAN LEVERING

1. Levering vindt plaats af magazijn.

2. Indien is overeengekomen, dat het vervoer door of vanwege Maatschap van Enckevort-Hendriks zal geschieden, vindt afname plaats op het moment van aflevering op de overeengekomen plaats.

3. Wanneer de zaken door of vanwege Maatschap van Enckevort-Hendriks voor de koper worden opgeslagen bij Maatschap van Enckevort-Hendriks of derde, vindt de aflevering plaats op het moment dat de zaken zijn opgeslagen.

4. Vertraging in de aflevering, voor zover binnen redelijke grenzen blijvend, geeft koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst.

ARTIKEL 4: RISICO

Het risico van de zaak is voor de koper vanaf het moment van afleveren van de zaak en, indien koper geen medewerking verleent aan aflevering, vanaf het moment dat afname is geweigerd.

ARTIKEL 5: GELEVERDE HOEVEELHEID

De geleverde hoeveelheid wordt voor wat betreft aantal en gewicht, alsmede publiek- en/of privaatrechtelijk voorgeschreven eisen geacht te voldoen aan hetgeen is overeengekomen respectievelijk voorgeschreven, behoudens door de koper te leveren tegenbewijs.

ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Door Maatschap van Enckevort-Hendriks geleverde zaken blijven in eigendom van Maatschap van Enckevort-Hendriks tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen van Maatschap van Enckevort-Hendriks op koper uit hoofde van tussen partijen gesloten overeenkomsten, met inbegrip van rente en kosten.

2. Door Maatschap van Enckevort-Hendriks geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de koper worden doorverkocht.

3. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Maatschap van Enckevort-Hendriks gerechtigd geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.

4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Maatschap van Enckevort-Hendriks hiervan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

5. De koper verplicht zich binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die Maatschap van Enckevort-Hendriks. ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde zaken wil treffen. ARTIKEL 7: OVERMACHT

1. Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Maatschap van Enckevort-Hendriks opgeschort. De verplichtingen herleven indien nakoming van de verplichtingen redelijkerwijs weer mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Maatschap van Enckevort-Hendriks zich bij de uitvoering van de overeenkomst bediend of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd.

2. Indien Maatschap van Enckevort-Hendriks bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

ARTIKEL 8: VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER

1. Bij bezorging door Maatschap van Enckevort-Hendriks (zoals bedoeld in art. 3 lid 2) dient de koper de bezorgde zaken te controleren in het bijzijn van de chauffeur, hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

a. of de juiste zaken zijn geleverd;


b. of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen, die gesteld mogen warden voor een normaal gebruik en/of voor handelsdoeleinden;

c. of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (aantal, hoeveelheid, gewicht) overeenstemmen met het overeengekomene. Indien de tekortkoming minder dan 10 % van het totaal bedraagt, zal kaper gehouden zijn het geleverde volledig te accepteren tegen evenredige vermindering van de prijs.

2. Indien de levering geschiedt in de verkoopruimte (zoals bedoeld in artikel 3) dient de koper de zaken direct te controleren conform lid 1.

3. Indien de zaken bij een derde worden afgeleverd, die deze houdt vaar de koper, is de koper verplicht de in lid 1 bedoelde inspectie uit te voeren of te doen uitvoeren op de dag van aflevering.

4. Indien de koper wenst te reclameren is hij gehouden dit aan Maatschap van Enckevort-Hendriks te melden en wel zo spoedig mogelijk na de ontdekking van de tekortkoming of nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had moeten ontdekken, doch uiterlijk binnen 8 uur na aflevering. Deze melding moet, indien zij mondeling is geschied, direct schriftelijk (fax, brief, e-mail, deurwaardersexploot) aan Maatschap van Enckevort-Hendriks warden bevestigd.

5. De desbetreffende partij dient in zijn geheel aanwezig te blijven en koper dient Maatschap van Enckevort-Hendriks in de gelegenheid te stellen de zaken te bezichtigen.

6. De koper is gehouden te allen tijde als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de zaken te zorgen.

7. Het risico van export ligt, na goedkeuring door de afnemer, bij de afnemer. ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID

Maatschap van Enckevort-Hendriks is buiten het geval van overmacht, alleen aansprakelijk voor verlies en/of schade wanneer de niet -c.q. niet tijdige-nakoming is te wijten aan hetzij opzet hetzij grove schuld van haarzelf of haar ondergeschikten en tot maximaal de factuurwaarde van de zaken. Maatschap van Enckevort-Hendriks is nimmer aansprakelijk voor enige andere schade, hoe ook genaamd, behoudens schade als gevolg van door of persoonlijk letsel.

ARTIKEL 10: EMBALLAGE

1. Via Maatschap van Enckevort-Hendriks geleverde emballage, waaronder gerekend worden pallets, kratten en dozen, waarop statiegeld is berekend, wordt retour genomen tegen de op het moment van teruggave geldende factuurprijs, eventueel verhoogd met een vaste emballagevergoeding volgens de daarvoor geldende regeling. Het in te leveren fust dient zodanig schoon en fris te zijn dat het geschikt is voor verse eetbare tuinbouwproducten.

2. Bij het retourneren van emballage via eigen transportmiddelen van Maatschap van Enckevort-Hendriks dient de emballage gesorteerd voor transport gereed te staan.

3. Niet via Maatschap van Enckevort-Hendriks geleverde emballage wordt alleen teruggenomen voor zover Maatschap van Enckevort-Hendriks de desbetreffende producten in haar eigen assortiment voert.

ARTIKEL 11: BETALING

1. Betaling der geleverde goederen dient binnen twee weken na de datum van de op de levering betrekking hebbende factuur plaats te vinden, tenzij bij schriftelijke overeenkomst van deze regeling is afgeweken.

2. Iedere betaling op openstaande facturen wordt geacht te zijn geschied ter voldoening van de oudst-openstaande posten.

3. Compensatie met enige andere vordering die de koper heeft of meent te hebben, is niet toegestaan, tenzij Maatschap van Enckevort-Hendriks een creditnota aan koper heeft verzonden of bij rechterlijk vonnis is veroordeeld tot betaling van een geldsom aan koper.

4. Bij overschrijding van de in lid 1 genoemde termijn, is koper een boeterente verschuldigd van 1 % per maand, onverminderd het recht van Maatschap van Enckevort-Hendriks op wettelijke schadeloosstelling.

ARTIKEL 12: ONTBINDING EN AANSPRAKELIJKHEID KOPER

1. Indien de koper niet (tijdig) aan zijn verplichtingen als hiervoor omschreven voldoet, heeft Maatschap van Enckevort-Hendriks het recht elke verdere levering op te schorten. Koper zal als dan ingebreke zijn. In dit geval is Maatschap van Enckevort-Hendriks bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden en is koper aansprakelijk voor alle door Maatschap van Enckevort-Hendriks geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, geleden verlies, product schade, kosten en renten, transportkosten, commissie, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, alsmede alle verdere direct of indirect met de koop verband houdende kosten.

2. Alle door leverancier te maken buitengerechtelijke kosten ingeval van niet (tijdig of behoorlijke) nakoming door koper komen geheel ten laste van koper. De door leverancier gemaakte buitenrechtelijke kosten zullen 15 % van de totale door koper aan leverancier verschuldigde som bedragen, tot een maximum van aan leverancier verschuldigde som bedragen, tot een maximum van 3500 voor incassomaatregelen binnen Nederland en 7000 voor incassomaatregelen buiten Nederland, één en ander met een minimum van 125.

ALGEMEEN

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT

1. Op alle overeenkomsten, zowel koop- als andere overeenkomsten, met Maatschap van Enckevort-Hendriks gesloten, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse tekst is maatgevend. Voor transacties met het buitenland geldt, dat de toepasselijkheid van de zogenaamde Eenvormige Koopwetten en het Weense Koopverdrag uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

ARTIKEL 14: GESCHILLEN

1. Alle geschillen, uit met Maatschap van Enckevort-Hendriks gesloten in- en verkoop en/of commissieovereenkomsten voortvloeiende, waaronder begrepen de vordering tot betaling van achterstallige bedragen, zullen bij uitsluiting van iedere andere instantie door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Maatschap van Enckevort-Hendriks worden berecht.

2. Partijen kunnen, in afwijking van het bepaalde in lid 1, schriftelijk

overeenkomen de beslechting van het geschil door een andere instantie te doen plaatsvinden.